Regulamin webinariów „Wokół ochrony danych″

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2020 r.

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Cena – cena za udział w Webinarium zgodnie z §4 Regulaminu,
b) dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w rozumieniu RODO,
c) Webinaria – cykl Webinariów “Wokół ochrony danych” składający się z czterech Webinariów organizowanych w dniach 16, 23, 30 kwietnia oraz 7 maja 2020 r. na zasadach określonych w Regulaminie,
d) Nabywca – podmiot, dla którego wystawiana jest faktura za udział Uczestnika lub Uczestników w Webinarium,
e) Notyfikacja – elektroniczna forma powiadomień dotycząca Webinarium lub wydarzeń związanych z Webinarium,
f) Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
g) osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca,
h) Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna tutaj,
i) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki Webinariów, określający prawa i obowiązki Organizatora, Uczestnika i Nabywcy,
j) Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Webinarium,
k) siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki),
l) Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem lub osoba fizyczna zgłoszona przez Nabywcę;
m) Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Webinarium zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Webinaria stanowią usługę świadczoną drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Webinariach wymaga:
• sprzętu elektronicznego umożliwiającego połączenie z Internetem;
• zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;
• aktywnego połączenia z Internetem o prędkości umożliwiającej dokonanie zalogowania się do Webinariów. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet. Połączenie z siecią Internet może wiązać się z opłatami na rzecz dostawcy Internetu, z którego korzysta Uczestnik i zgodnie z zawartą w tym zakresie umową. Nie jest to jednak odpłatność względem Evention i pozostaje poza uregulowaniami niniejszego Regulaminu;
• dostępu do narzędzia wykorzystywanego do organizacji Webinariów: Zoom, dostępnego pod adresem: https://zoom.us/

§3. REJESTRACJA

1. Rejestracji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem wypełnienia formularza dostępnego pod adresem URL: https://ribaforum.pl/webinary/

2. Warunkiem udziału w Webinariach jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Usługobiorcą Webinariów w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Uczestnik.

4. Rozpoczęcie korzystania z usługi Webinarium następuje w momencie pierwszego zalogowania się do Webinarium.

5. Zakończenie korzystania z Webinarium odbywa się w momencie zakończenia streamingu wykładów i dyskusji.

§4. CENA ZA UDZIAŁ
1. Udział w Webinariach jest płatny.
2. Organizator dopuszcza możliwość udziału na warunkach „VIP” dla wybranych osób, które otrzymały imienne zaproszenia.
3. Organizator stosuje specjalny rabat w postaci bezpłatnego udziału w Webinariach za udzielenie zgód marketingowych.

4. Szczegółowe warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.

5. Cena obejmuje udział w Webinarium, streamingu wykładów i dyskusji.

6. Do Ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku jeżeli podmiot korzysta ze zwolnienia należy przesłać do Organizatora stosowne oświadczenie w terminie nie później niż na 7 dni przed datą Webinarium.

7. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi w warunkach udziału na stronie internetowej z Rejestracją.

§5. ZASADY UDZIAŁU W WEBINARIACH I PRZEBIEG

1. Webinaria są przeznaczone dla osób zawodowo związanych z tematyką Webinariów. W szczególności kierowane są one do osób, których charakterystyka została opisana na stronie Webinariów.

2. Webinaria nie są skierowane do Konsumentów.

3. Program Webinariów dostępny jest pod adresem URL: https://ribaforum.pl/webinary/

4. Webinaria są organizowane przy współudziale organizacji wymienionych pod adresem URL: https://ribaforum.pl/organizacje/ i w czasie Webinariów mogą pojawić się materiały promujące lub ulotki informacyjne pozostałych Organizatorów lub Partnerów.

5. Warunkiem udziału w Webinariach jest Rejestracja, przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu oraz dokonanie w terminie zapłaty Ceny (nie dotyczy uczestników określonych w par. 4 pkt 2 i 3).

6. Zgłoszenia do udziału w Webinarium online przyjmujemy nie później niż na przeddzień Webinarium lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.

7. Potwierdzeniem udziału w Webinarium jest przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora. Brak udziału w Webinarium nie zwalnia Uczestnika z obowiązku dokonania zapłaty za udział.

8. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Webinarium Uczestnikowi, który nie dokonał wpłaty w terminie.

9. Wpłaty w terminie uważa się za zrealizowane w ciągu 14 dni od daty wystawienia i doręczenia faktury proforma lub najpóźniej w terminie na przeddzień Webinarium, a w przypadku gdy zgłoszenie następuje w terminie na 7 dni przed Webinarium gdy płatność następuje maksymalnie na przeddzień Webinarium. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt z Organizatorem i modyfikacja tego zapisu zgodnie z zaakceptowanymi warunkami przez Organizatora i Nabywcę.

10. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Webinarium. Uczestnik może rozwiązać Umowę (odwołać uczestnictwo) na co najmniej 7 dni przed Webinarium w drodze wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji. W takim wypadku Organizator przyjmuje rezygnację, a zapłacona Cena za uczestnictwo w Webinarium zostanie zwrócona przelewem bankowym, na numer rachunku, z którego dokonano zapłaty.

11. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.

12. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Webinarium w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Webinarium oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników lub Nabywcy, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników, Nabywcy lub osób trzecich.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzającym w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Uczestnika z Webinarium w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.

15. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub prawa, Organizator ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Webinarium lub podjąć działania wyjaśniające mające na celu ustalenia wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Webinarium Uczestnikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie jakiekolwiek postanowienia Regulaminu. Oznacza to brak uczestnictwa Uczestnika Webinarium z winy tego Uczestnika i w tym zakresie Uczestnikowi ani Nabywcy nie przysługuje zwrot Ceny.

16. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonego Webinarium, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.

17. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Webinariów.

18. Organizator ma prawo do przesyłania Notyfikacji zgodnie z Polityką Prywatności Konferencji Evention.

19. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Webinarium. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanego Webinarium.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
b) zgodnie z Polityką Prywatności Konferencji Evention.

2. Dane osobowe Uczestników Webinariów: imię i nazwisko, nazwa Nabywcy mogą być ujawniane innym Uczestnikom.

3. Podczas trwania Webinarium połączenie online jest zabezpieczone protokołem SSL.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
b) brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
c) brak spełniania warunków technicznych przez komputer Uczestnika lub inne urządzenie, niezbędne do korzystania z Webinarium,
d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Webinarium przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).

2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Webinarium.

3. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Webinarium.

§8. REKLAMACJE
1. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody. Prosimy podać swoje dane (imię, nazwisko, nazwę firmy) oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). Prosimy o kontakt na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.

§9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Tytuł i program Webinariów, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Webinariów jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów webinaryjnych lub/i nagrywanie Webinariów online, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Webinariów.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.

2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Webinarium lub zaakceptowały nowy regulamin.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Webinariów, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Webinarium, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

9. Organizator nie przewiduje udziału w Webinariach dla Konsumentów i zgodnie z zasadami uczestnictwa, w tym §4 ust.2 Uczestnik nie jest uważany za Konsumenta.

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Przeglądanie strony oznacza akceptację.